Wielkość tekstu

Urząd Gminy Sulęczyno

Samorząd gminy (30)

Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w miejscowości Sulęczyno – etap II

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Sulęczyno podpisał umowę nr 00101-6523.2-SW1110169/18 o dofinansowanie operacji pn. Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w miejscowości Sulęczyno – etap II.

Na realizację tej inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Planowane przedsięwzięcie jest kontynuacją Przebudowy istniejącego ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie. Kontynuacja II etapu rozpoczyna się od ulicy Tartacznej w Sulęczynie, przebiegając przez kładkę dla pieszych nad rzeką Słupią do ulicy Brzozowej łączącej się z drogą wojewódzką na odcinku o długości ok. 60 mb.

Przebudowa ciągu będzie polegała na poprawie parametrów technicznych poprzez jej częściowe utwardzenie nawierzchnią bitumiczną oraz z kostki betonowej. W projekcie uwzględniono również wykonanie elementów malej architektury – urządzenia sportowe, ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne i tematyczne, stojaki na rowery.

Celem projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie oraz popularyzację dziedzictwa rybackiego charakterem obszaru LGR Kaszuby.

W szczegółowym zakresie realizacyjnym inwestycji występują elementy małej architektury, które niewątpliwie pozwolą na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w powiązaniu z kaszubską tradycją rybacką oraz charakteryzują się wielofunkcyjnością - łączą funkcje rekreacyjne, edukacyjne i sportowe. Ciąg pieszo – spacerowy wyposażony w urządzenia sportowe jak i tablice informacyjne o tematyce kaszubskiej tradycji rybackiej łączą funkcje edukacyjne i sportowe tej operacji.

II etap realizacyjny projektu został opracowany przy zachowaniu zasady likwidacji niepotrzebnych barier oraz wprowadzenia odpowiednich materiałów i urządzeń, które pozwalają na korzystanie z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przez osoby niepełnosprawne.

 

Sprawozdanie z realizacji inwestycji
oraz projektów z uzyskaniem środków
w latach 2016 - 2018

 

  

  

Radosna Akademia Przedszkolaka
Całkowita wartość projektu wynosi: 741 775,20 zł. 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
w wysokości: 630 508,92 zł (85% kosztów kwalifikowanych)
Projekt realizowany jest od 1.07.2016 r. i trwać będzie do 31.06.2019 r.

W kręgu nauki
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 458 750,43 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
w wysokości: 1 239 937,87 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Termomodernizacja budynku OSP w Mściszewicach
Wartość inwestycji: 548.744,49 zł
Liderem projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” była gmina Stężyca.
W ramach w/w projektu realizowanym w partnerstwie z innymi gminami Gmina Sulęczyno zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Mściszewicach i uzyskała dofinansowanie w wysokości: 296 001,70 zł (53,94% kosztów kwalifikowanych).

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podjazach
Wartość inwestycji: 969.844,50 zł
Liderem projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” była gmina Stężyca.
W ramach w/w projektu realizowanym w partnerstwie z innymi gminami Gmina Sulęczyno zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podjazach” i uzyskała dofinansowanie w wysokości: 486 741,44 zł (50,19% kosztów kwalifikowanych).

Budowa Drogi Gminnej Nr 166015g Podjazy – Widna Góra (Etap II I III)
Wartość inwestycji: 2 123 252,46 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości: 1 003 726,00 (47,27% kosztów kwalifikowanych).

Przebudowa ul. Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz częsci ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie
Wartość inwestycji: 1.191.943,79 zł 
Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w wysokości 720 031,37 zł (60,41 % kosztów kwalifikowanych)

   

   

      

Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury technicznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe – „Szlakiem Górnej Słupi”
Wartość inwestycji: 889 044,14 zł 
Dofinansowanie z środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” w wysokości: 755.687,52 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)

  

   

   

Budowa przedszkola w Węsiorach
Wartość inwestycji: 1 414 796,00 zł 
Dofinansowanie z środków rezerwy ogólnej budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości: 514 000,00 zł (36,33 % kosztów kwalifikowanych)

 

Modernizacja drogi gminnej nr 166035g ostrów Mausz - Zdunowice Małe – Ostrowite na odcinku 383 mb
Wartość inwestycji: 190 173,74 zł 
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w wysokości 56.554,00 zł (środki budżetu Województwa Pomorskiego na realizację zdań związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych) w wysokości 56.554,00 zł (29,74 % kosztów kwalifikowanych)

  

Odbudowa ulicy Leszczynowej i Ekologicznej wraz z odbudową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sulęczyno.
Wartość inwestycji: 947 500,00 zł
Dofinansowanie z środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie PROMESY Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości 744 000,00 zł (78,52% kosztów kwalifikowanych).

Remont drogi gminnej nr 166018G Golica – Bębny wraz z remontem odwodnienia w miejscowości Mściszewice
Wartość inwestycji: 395.000,00 zł
Dofinansowanie z środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie PROMESY Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości 316 000,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych).

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski w miejscowości Sulęczyno
Wartość inwestycji: 177.000,00 zł
Dofinansowanie z środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie PROMESY Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości 141 600,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych).

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Sulęczyno w ramach realizacji programu Ministra Sprawiedliwości
Wartość inwestycji: 55.500,00 zł
Dofinansowanie w wysokości: 54.945,00 zł (99% kosztów kwalifikowanych)

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych dla sołectwa Mściszewice w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie
Wartość inwestycji: 12.000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowanych na terenach wiejskich w 2018 roku w ramach dotacji w wysokości 10.000,00 zł (83,33% kosztów kwalifikowanych)

Modernizacja, przebudowa odcinka gminnej drogi gruntowej nr 166004G w m. Borek w kierunku Borowy Las
Wartość inwestycji: 295 200,00 zł

 

  

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Widna Góra na dz. nr 2/27 – odcinek 120 mb
Wartość inwestycji: 73 500,00 zł    

 

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Amalka na dz. nr 348 – odcinek 200 mb

Wartość inwestycji: 120 300,00 zł

Bieżąca naprawa dróg w m. Sulęczyno i Zdunowice z środków własnych w wysokości 59.839,50 zł, w tym:
- Naprawa odcinka drogi gminnej nr 166035G Ostrów Mausz – Zdunowice Małe – Ostrowite na odcinku ok. 140mb.
- Naprawa odcinka ul. Stromej w Sulęczynie – podwyższenie światła krawężników wraz z przełożeniem odcinka zjazdu z chodnikiem na odcinku 18 mb
- Naprawa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 252/2 w m. Sulęczyno.

Projekt - „Dobre Geny”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Szansa – Start Gdańsk
Partnerzy Projektu: Gmina Sulęczyno
Okres realizacji: lata 2018 - 2019
Liczba uczestników: 29 uczestników (15 osób lista podstawowa + 14 lista rezerwowa)
Kwota: 350 tys. zł.
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Teren na którym projekt jest realizowany: projekt realizowany jest na terenie Ośrodka Mausz dla mieszkańców trzech gminy Sulęczyno

Projekt - „Trój-Gminnii Nestorzy”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Szansa – Start Gdańsk
Partnerzy Projektu: Gmina Sulęczyno / Gmina Lipusz / Gmina Parchowo
Okres realizacji: lata 2018 – 2020
Liczba uczestników: 28 uczestników (15 osób lista podstawowa + 13 lista rezerwowa)
Kwota: 952 tys zł.
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Teren na którym projekt jest realizowany: projekt realizowany jest na terenie Ośrodka Mausz dla mieszkańców trzech gmin: Sulęczyno, Parchowo i Lipusz

Projekt - „Nestor”

Wnioskodawca: Powiat Kartuski
Partnerzy Projektu: Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Gmina Sierakowice, Gmina Stężyca i Gmina Sulęczyno
Okres realizacji: lata 2018-2021
Liczba uczestników: ogólnie 175 osób a z gminy Sulęczyno – 17 osób
Kwota: 292 tys zł
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Teren na którym projekt jest realizowany: projekt realizowany jest na terenie Powiatu Kartuskiego a na terenie Gminy Sulęczyno biorą w nim udział mieszkańcy Sołectwa Węsiory.

 

 

 RADA RADY GMINY SULĘCZYNO 

VIII kadencji 2018 – 2023

GLINIECKI KAZIMIERZ - Przewodniczący Rady 

KULAS DARIUSZ – Wiceprzewodniczący Rady 


Członkowie Rady Gminy:

Bielicki Grzegorz
Bronk Arkadiusz
Dera Robert
Gawin Marcin
Kamiński Grzegorz
Kreft Tomasz
Kujda Dorota
Las Grażyna
Myszk Wiesława
Łukowicz Maria
Szuta Piotr
Treder Łukasz
Wenta Marzena

 


Informacje o pracy Rady Gminy Sulęczyno można znaleźć na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sulęczyno : 

- Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Sulęczyno 

- Interpelacje Radnych 

Na żywo też można śledzić obrady Rady ....


SKŁADY POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI RADY GMINY: 

KOMISJA REWIZYJNA: Kamiński Grzegorz – Przewodniczący komisji, Gawin Marcin i Dera Robert.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: Szuta Piotr – Przewodniczący komisji, Wenta Marzena – Wiceprzewodnicząca komisji i Myszk Wiesława.

KOMISJA FINANSÓW: Treder Łukasz – Przewodniczący komisji, Bielicki Grzegorz i Wenta Marzena.

KOMISJA DS. PLANU ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA: Bronk Arkadiusz – Przewodniczący komisji, Kujda Dorota i Łukowicz Maria.

KOMISJA DS. OŚWIATY, TURYSTYKI I SPORTU: Kreft Tomasz – Przewodniczący komisji, Kujda Dorota i Las Grażyna.


Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno
Kazimierz Gliniecki
tel. +48 58 685-63-90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

we  wtorki od godz. 14.00 do 16.00

      czwartki od godz. 15.00 do 17.00

 

 

fundusze logo 

Gmina Sulęczyno jako Lider projektu, w partnerstwie z Gminami: Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Sierakowice, Tuchomie oraz przedsiębiorstwem KAJAKI Rolbiecki Tomasz

realizuje projekt:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”

Inwestycja ta byłą współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wykonano ok. 900 m. nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami na posesje oraz wybudowano odcinek  chodnika dla pieszych. Na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie 50 %, całość kosztowała 1.123.678,80 zł.

Wartość zrealizowanego zadania  1 191 943,79   (wraz z kosztami dokumentacji oraz   nadzoru inwestorskiego),

same roboty budowlane: 1.123.678,79)

Koszty kwalifikowane: 1 188 196,71  

Kwota dotacji: 756 049,00 zł (tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych)

image001

image002

image003

image004

image005

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wójt Gminy Sulęczyno działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały        Nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia realizuje projekt:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna

Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu:9 956 787,87 zł

Kwota dofinansowania UE:5 720 936,10 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.01.2018 r.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPM.10.02.01-22-0020/16-00 zawarta dnia 28 czerwca 2016 r.

Projektem zostanie objętych 20 budynków, dla których na bazie przeprowadzonych audytów energetycznych wybrano rozwiązania wpływające w najbardziej skuteczny sposób na poprawę efektywności energetycznej. W zależności od budynku inwestycja obejmuje kompleksowe działania związane z ociepleniem elewacji zewnętrznych budynków, wymianą elementów stolarki okiennej lub drzwiowej, poprawą jakości i sprawności instalacji grzewczej oraz w części budynków wymianą źródeł ciepła czy zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Na terenie Gminy Stężyca realizacją projektu objęte zostaną następujące budynki:

 1. Świetlica wiejska w Gapowie,
 2. Świetlica wiejska w Łosienicach,
 3. Świetlica wiejska w Żurominie,
 4. Świetlica wiejska w Stężyckiej Hucie,
 5. Budynek OSP w Szymbarku,
 6. Dom Pomocy Społecznej w Stężycy,
 7. Budynek garażowo – warsztatowy i budynek biurowy w Stężycy

Na terenie gmin partnerskich tj. Gminy Chmielno, Gminy Sulęczyno oraz Gminy Linia realizacją projektu objęte zostaną niżej wymienione budynki:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy w Chmielnie,
 2. Hydrofornia w Chmielnie,
 3. Budynek OSP w Kożyczkowie,
 4. Szkoła Podstawowa w Borzestowie,
 5. Hydrofornia w Cieszeniu,
 6. Budynek OSP w Miechucinie,
 7. Szkoła Podstawowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Reskowie,
 8. Szkoła podstawowa w Linii,
 9. Biblioteka szkolna w Linii,
 10. Urząd Gminy w Linii,
 11. Budynek zaplecza sportowego na stadionie gminnym w Linii,
 12. Szkoła Podstawowa w Podjazach,
 13. Remiza OSP w Mściszewicach.

 

logo ue pomorskie

Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia realizuje projekt:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”

Sołectwo Borek

Sołtys: Bogdan Malek,

Skład Rady Sołeckiej: Toruńczak Marian, Okuniewska Jolanta, Malek Stanisław

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Bielawki, Borek

 

 

Sołectwo Kistowo

 

Sołtys: Theus Antoni,

Skład Rady Sołeckiej: Kukowski Piotr, Okuniewski Jan, Domaszk Daniel, Wolski Czesław, Wolski Józef

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Borek Kamienny, Chojna, Kistowo, Kistówko

 

Sołectwo Mściszewice

Sołtys: Stencel Maria,

Skład Rady Sołeckiej: Birr Sylwia, Fierka Danuta, Klasa Tadeusz, Mielewczyk Helena,

Szuta Katarzyna

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Mściszewice

 

Sołectwo Podjazy

Sołtys: Labuda Maria,

Skład Rady Sołeckiej: Jereczek Brunon, Myszk Czesław, Stefan Jażdżewski, Wenta Marzena, Zelewski Ireneusz

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Amalka, Podjazy, Widna Góra

 

Sołectwo Sucha

Sołtys: Domaszk Jan,

Skład Rady Sołeckiej: Kropidłowski Bogusław, Orłowski Andrzej, Stenka Stanisław

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Kołodzieje, Nowe Pole, Sucha

 

Sołectwo Sulęczyno

Sołtys: Bernadeta Baske,

Skład Rady Sołeckiej: Bielawa Kazimierz, Bober Gerard, Paszylk Edmund

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Bukowa Góra, Kłodno, Nowy Dwór, Ostrów Mausz, Sulęczyno

 

Sołectwo Węsiory

Sołtys: Maria Łukowicz,

Skład Rady Sołeckiej: Hinc Magdalena, Hinca Zbigniew, Ostrowska Małgorzata, Rekowski Krzysztof, Rekowski Mirosław

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Borowiec, Czarlino, Węsiory

 

Sołectwo Zdunowice

Sołtys: Zblewski Jan,

Skład Rady Sołeckiej: Głodowski Józef, Gruchała Rafał, Hapka Barbara

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Ogonki, Ostrowite, Zdunowice

 

Sołectwo Żakowo

Sołtys: Złoch Stanisław,

Skład Rady Sołeckiej: Cichosz Józef, Gawin Witold, Labuda Wojciech, Pazdan Grzegorz

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Żakowo

 

1. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Andrzej GLINIECKI
2.Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bogdan Edmund MALEK
3. Bogumiła Teresa BLADOWSKA
4. Kazimierz BRYLOWSKI
5. Kazimierz GAWIN
6. Katarzyna Maria GRENZ-SZUTA
7. Zofia Katarzyna JERECZEK
8. Marcin Jan KLINKOSZ
9. Marek Michał KONKEL
10. Jan Grzegorz KROPIDŁOWSKI
11. Dariusz Jan KULAS
12. Maria ŁUKOWICZ
13. Stefan Józef MATUSIEWICZ
14. Teresa SKWIERAWSKA
15. Łukasz Stanisław TREDER

Jak wzmocnić społeczność gminną ...Termin spotkania 22 maja 2014,
godzina 12.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno
Informacja w linku poniżej (PDF)
Program spotkania

Wójt Gminy Sulęczyno
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/224/2013 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,  tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 14 marca br.

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 14 marca br.

Wpłynęło szesnaście ofert na realizację zadań z zakresu:

Skarbnik Gminy - Paweł Trzebiatowski

Telefon: +48 58 685 63 70
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek - czwartek - 7.30 - 15.30
Piątek - 7.30 - 14.30

Kompetencje

: Do zadań Skarbnika Gminy należy:
---------------------------

Sekretarz Gminy - Danuta Karcz - Karczewska 

Telefon: +48 58 685 63 65
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-----------------------------

Kompetencje:

Do zadań Sekretarza Gminy należy: