Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2014 r.

Zmiany zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sulęczyno od 1 kwietnia 2014 roku.2

Urząd Gminy Sulęczyno informuje, iż w dniu 12 lutego 2014 r. Rada Gminy Sulęczyno podjęła uchwałę nr XXVI/246/2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęczyno (Dz. U. Woj. Pom. z 4 marca 2014r. poz. 979) w której dokonała następujących zmian:

- skrócenia okresu sezonu turystycznego z 5 miesięcy (maj-wrzesień) do 4 miesięcy (czerwiec-wrzesień) dla nieruchomości zabudowanych oraz wyposażonych w przyczepy campingowe, używanych na cele letniskowe, rekreacyjne, turystyczne i zorganizowanego wypoczynku. Dlatego też obecnie obowiązkowo należy wskazać w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi okres co najmniej 4 miesięcy w każdym roku kalendarzowym z tym, że okres ten zawsze musi obejmować sezon letni trwający w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – w deklaracji stawkę należy przemnożyć przez 2 wywozy w miesiącu. Natomiast w pozostałym okresie w przypadku dalszego używania nieruchomości należy naliczyć opłatę za jeden wywóz miesięcznie co wiąże się z obniżeniem w okresie poza sezonem turystycznym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – w tym domków letniskowych;

- zmiany sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych obiektami użyteczności publicznej, w tym placówkami oświatowo wychowawczymi co do których ustalono jako minimum pojemnik odpowiadający normie 2 litrów na każdego pracownika i ucznia.

 

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych lub wyposażonych w przyczepy campingowe, używanych na cele letniskowe, rekreacyjne, turystyczne i zorganizowanego wypoczynku oraz nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej, w tym placówkami oświatowo wychowawczymi oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązani najpóźniej do 18 kwietnia 2014 roku dokonać korekty złożonej w 2013 roku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenia jej do Urzędu Gminy w Sulęczynie.

PDF

Wzór deklaracji


PDF

Przykładowa wypełniona deklaracja dla domków letniskowych

Jak dokonać korekty deklaracji ?

Korekty deklaracji dokonuje się poprzez ponowne wypełnienie jej druku (załączonej do pisma) i obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje będą przyjmowane w pok. nr 7 Urzędu Gminy w Sulęczynie (I piętro), za pośrednictwem poczty lubprzy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Sulęczyno na platformie EPUAP pod adresem http://www.bip.suleczyno.pl/esp.php

Wszelkich informacji na temat sposobu wypełniania korekty deklaracji udzielają pracownicy w pok. nr 7 Urzędu Gminy i pod nr telefonu (58) 68-56-381. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie otrzyma druku deklaracji do dokonania korekty, to musi się po niego zgłosić do Urzędu Gminy w Sulęczynie, w takim czasie aby w terminie do 18 kwietnia 2014 r. wypełnić i złożyć korektę deklaracji do Urzędu Gminy.

Druki deklaracji są również dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie oraz na stronie internetowej www.suleczyno.pl, www.bipsuleczyno.pl.

Ponadto zmianie uległy również terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obecnie ustalono w dniach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Pragniemy również przypomnieć, że właściciele nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych wnoszą opłaty bez wezwania , dokonując wpłaty w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy - 41 8324 0001 0041 1981 2000 0010 bądź u inkasenta (sołtysa). Wpłat można dokonywać również częściowo np.: co miesiąc ale wtedy tylko w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem na rachunek bankowy.

Zmianie uległa również częstotliwość pozbywania się odbioru odpadów komunalnych z terenu wszystkich nieruchomości:

>Rodzaj odpadu>Nieruchomości zamieszkałeNieruchomości na których stale nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, w tym nieruchomości letniskowe
Komunalne odpady zmieszaneraz na miesiąc natomiast w okresie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień dwa razy w miesiącu raz na miesiąc natomiast w okresie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień dwa razy w miesiącu
Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałoweraz w miesiącuraz w miesiącu
Szkłoraz na 3 miesiąceraz na 3 miesiące
ZieloneZ uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno – porządkowych, zagospodarowanie we własnym kompostowniku lub przekazywanie do Gm. PSZOKZ uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno – porządkowych zagospodarowanie we własnym kompostowniku lub przekazywanie do Gm. PSZOK
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte oponyW zależności od potrzeb do Gm. PSZOKW zależności od potrzeb do Gm. PSZOK

Informacje dodatkowe:

  • Osoby posiadające działki niezabudowane, używane czasowo na cele prowadzenia działalności gospodarczej, rekreacyjnej, wypoczynkowej składają deklarację obejmującą minimum okres 3 miesięcy każdego roku.
  • Osoby prowadzące budowy mają obowiązek złożenia deklaracji i ponoszenia opłat przez minimum 3 miesiące w roku (pojemnik 120 l).
  • Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2014 można pobrać ze strony internetowej www.suleczyno.pl lub w Urzędzie Gminy Sulęczyno w pok. 7.
  • PSZOK znajduje się w Kłodnie (wyjazd z Sulęczyna w kierunku Bytowa) za firmą „SMS” pod lasem z prawej strony. Czynny w piątki i soboty w godzinach od 1000 do 1800.
  • Wystawki odpadów wielkogabarytowych odbywają się dwa razy w roku. O terminach społeczeństwo zostanie poinformowane przez firmę wywozową.
Wójt Gminy Sulęczyno