Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

2014.06.13
 Zapraszam na XXXI sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 20 czerwca 2014 roku ( tj.piątek ) o godz.1100  w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następującym porządkiem:    

1.Sprawy regulaminowe:

  • a) otwarcie XXXI sesji Rady Gminy,
  • b) przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
  • c) zatwierdzenie protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 31 marca 2014 roku.

2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.
4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sulęczyno.

5.Porządek obrad sesji absolutoryjnej:

   a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2013,
   b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013,
   c) zapoznanie się z uchwałą Nr 070/g281/R/I/14 Składy Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Sulęczyno za 2013 rok,
   d) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,
   e) zapoznanie się z uchwałą Nr 110/g281/A/I/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 09 czerwca 2014 roku opiniującą wniosek Komisji   Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno z      tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
   f) dyskusja.
  
6.Podjęcie uchwał w sprawie:   

   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Sulęczyno za rok 2013,
   b) absolutorium dla Wójta Gminy Sulęczyno za rok 2013.

7.Interpelacje i wolne wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
KAZIMIERZ GAWIN