Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

ZAPRASZAM na XVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 17 marca 2016 roku (tj. czwartek) o godz.1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

                  

 

Porządek obrad:                     

1.Sprawy regulaminowe:

   a) otwarcie XVI sesji Rady Gminy,

   b) przedstawienie porządku obrad XVI sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,

   c) zatwierdzenie protokołów z obrad XIV i XV sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 23 i 30 grudnia 2015 roku.

2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.

4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

   a)przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sulęczyno na  wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 3 Edukacja dla rozwoju RPO WP 2014 – 2020,

   b) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i Zespołach Szkół, dla których Gmina Sulęczyno jest organem prowadzącym,

   c) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkoły podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest gmina Sulęczyno,

d) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas gimnazjum, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Sulęczyno,

   e) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok,

   f) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla obszarów położonych w części obrębów ewidencyjnych Bukowa Góra, Mściszewice, Podjazy, Sucha, Sulęczyno i Żakowo w gminie Sulęczyno,

   g) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (działka nr ew.205/20),

   h) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (działka nr ew.205/22),

   i) wyrażenia (nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Sulęczyno na rok 2017,

   j) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sulęczyno do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,

k) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Powiatem Kartuskim inwestycji pn. „Budowa zjazdu z drogi powiatowej z przebudową fragmentu ulic Gowida i Ks. Zapałowskiego w zakresie budowy chodnika i drogi rowerowej na terenie działek nr 126/1, 185/1, 205/20, 205/22 w miejscowości Sulęczyno, gmina Sulęczyno”,                                                                    

   l) przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęczyno w roku 2016,

   ł) wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości zamieszkanej położonej na terenie  Gminy Sulęczyno z nazwy Borek Kamienny na nazwę Borek,

m) wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości zamieszkanej położonej na terenie  Gminy Sulęczyno z nazwy części wsi Kistowo o nazwie Wydmuchowo na nazwę Borek Kamienny,

n) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016,

o) uchwalenia gminnego programu narkomanii na rok 2016,

p) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno na rok 2016.

r) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie za rok 2015,

s) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2016 – 2025,

t) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2016.

6. Interpelacje i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz GLINIECKI