Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

Aktualności (79)

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2019 roku część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien: - w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sulęczyno wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
ZAPROSZENIE  na obrady VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 roku (tj.poniedziałek) o godz.15-tej w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następujacym porządkiem: 
FERIE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W SULĘCZYNIE  W dniach od 11 do 15 lutego 2019 roku odbywały się zajęcia feryjne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANEGO KAPIELISKA GMINNEGO PRZY JEZ. WEGORZYNO W SULĘCZYNIE   Projektowany teren jest zlokalizowany w obrębie miejscowości Sulęczyno, gmina Sulęczyno, na działkach nr 381, 3181/16 przy jez. Węgorzyno.Teren projektowy jest obecnie niezagospodarowany, porośnięty lasem, w części północnej występuje młodnik. Przez teren przebiega nieutwardzona droga leśna. Teren graniczy od wschodu z drogą gminną na działce nr 178/3. Na sąsiedniej działce 3181/13 występuje przystań kajakowa.Jako podstawowe funkcje dla obszaru opracowania uznano szeroko rozumianą rekreację i wypoczynek dla mieszkańców gminy oraz turystów – poprzez zaprojektowanie kąpieliska gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wójt Gminy Sulęczyno działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11  ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450) oraz Uchwały  Nr II/14//2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29  listopada 2018  roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) 
Od 2 stycznia 2019 r., w związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w powiecie kartuskim działać będą 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od nowego roku z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego skorzystać będzie mogło znacznie więcej osób, poszerza się katalog osób uprawnionych. 
Plan (zasady) zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie GMINY SULĘCZYNO   
Zarządzenie Wójta Gminy Sulęczyno w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sulęczyno
 Zapraszamy do udziału w zajęciach, które odbywają się w i za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie. 
„Radosna Akademia Przedszkolaka” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Sulęczyno oraz 4 nauczycieli, którzy tam pracują. Projekt trwa od 1.07.2016 r. do 31.06.2019 r.
Zapraszam na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 31 stycznia 2019 roku (tj.czwartek) o godz.10:00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie z następującym porządkiem:
Wznowienie naboru wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze od 21.01.2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza, że został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.
W 2019 roku Gmina Sulęczyno planuje zrealizować zadanie pn. PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWO –WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ RZEKI SŁUPII W SULĘCZYNIE – ETAP II.  Na realizację tej inwestycji pozyskano dofinansowanie z w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.
Informacja o najważniejszych działaniach Urzedu Gminy Sulęczyno w ramach realizacji dofinansowań na inwestycje w Mściszewicach, Żakowie i Borowcu
Głęboko poruszeni i zasmuceni śmierciąŚ.P. Pawła AdamowiczaPrezydenta Miasta GdańskŁączymy się w żalu z Rodziną, Przyjaciółmi i Pracownikami Urzędu Miasta Gdańsk. W imieniu Samorządu i Mieszkańców Gminy Sulęczyno Wójt Gminy Sulęczyno          Przewodniczący Rady Gminy Bernard Grucza                       Kazimierz Gliniecki    
Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot nagle i tragicznie straciło swojego Prezesa, Pawła Adamowicza. My, członkowie Stowarzyszenia - w imieniu wspólnot samorządowych, które reprezentujemy - chcemy dać wyraz naszego potępienia dla barbarzyńskiego czynu mordercy, ale przede wszystkim uczcić pamięć naszego wybitnego kolegi i podziękować mu za zasługi dla budowy Metropolii.Bez jego determinacji nie powstałoby Stowarzyszenie, łączące wszystkie samorządy metropolii. Prezydent Gdańska był głównym inicjatorem tej idei, za którą poszły konkretne czyny.
Cyfryzacja i nowe technologie dostępne dzięki rozbudowie sieci światłowodowych zmieniają świat i pozwalają mieszkańcom korzystać z ultraszybkiego i stabilnego Internetu.Szybki Internet jest przepustką do nieograniczonych możliwości dostępu do informacji, rozrywki, narzędzi komunikacji oraz różnego rodzaju aplikacji, które zmieniają sposób funkcjonowania we współczesnym świecie.
Akcja społeczna "ZAPROŚ KOMINIARZA!" pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowej Izby Kominiarzy       
GAZETKA GMINNA Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Gazetki Gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno”.   W skrócie najważniejsze tematy tego numeru to: - Inwestycje zakończone w ostatnim czasie - Ostatnia sesja kadencji 2014 – 2018 - Wyniki wyborów samorządowych 2018 - Sesja inauguracyjna kadencji 2018 – 2023 - Informacja dot. gospodarki odpadami - Jubileusze małżeńskie oraz 102 – lata mieszkanki naszej gminy - Opis najważniejszych wydarzeń ostatniego czasu.   Gazetkę w wersji papierowej pojawi się lada dzień a w wersji elektronicznej można ją obejrzeć pod poniższym linkiem : GAZETKA GMINNA  
 102 urodziny mieszkanki Gminy Sulęczyno W piątek 7 grudnia 2018 roku swoje sto drugie urodziny obchodziła Pani Anna Drywa, mieszkanka wsi Żakowo, leżącej na terenie Gminy Sulęczyno. Pani Anna Drywa jest także najstarszą mieszkanką Powiatu Kartuskiego. Zacna jubilatkę w tym tak ważnym dla niej dniu odwiedzili: Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gliniecki, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiła Paszylk oraz Pani Justyna Cichosz reprezentująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie. Jubilatka od przybyłych gości otrzymała pamiątkowy dyplom, bukiet kwiatów, okolicznościowy upominek oraz życzenia zdrowia oraz kolejnych jubileuszy. By uczcić tak ważny dla jubilatki dzień Ks. Piotr Stoltman – Wikariusz Parafii pw. Świętej Trójcy w Sulęczynie odprawił z tej okazji Mszę Świętą w intencji jubilatki w  której wzięła udział także najbliższa rodzina.   
  Gmina Sulęczyno zrealizowała projekt pn. „Aktywne Mściszewice”. Zagospodarowany został fragment parku edukacyjno - rekreacyjnego w miejscowości Mściszewice (plac przy Zespole Szkół). Zamontowano 3 zespolone urządzenia siłowni zewnętrznej - surfer i twister na pylonie, biegacz i orbiterek na pylonie, drążek pojedynczy.
PIERWSZA SESJA RADY GMINY KADENCJI ….. We wtorek 20 listopada 2018 roku budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Sulęczyno VIII kadencji. W której udział wzięli nowo wybrani radni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz zaproszeni goście. Wszyscy radni a także Wójt złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia potwierdzające ich wybór. Wybrano także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy a także składy poszczególnych komisji.
Zapraszam na II sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 29 listopada 2018 roku (tj. czwartek) o godz.13.30 w lokalu remizy OSP w Sulęczynie.
Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku II – Komisarz Wyborczy  z w o ł u j e  pierwszą sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno na dzień 20 listopada 2018 roku (tj.wtorek) na godz.11.00, która odbędzie się w remizie OSP w Sulęczynie  z następującym porządkiem obrad:
Starostwo Powiatowe w Kartuzach zaprasza osoby, które ukończyły 65 lat, są zameldowane na terenie powiatu kartuskiego i nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom oraz są leczone z powodu chorób układu oddechowego z grupy J40-J47 (m.in. przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa) do korzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom.  
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) zawiadamiam o terminie polowań zbiorowych na terenie Gminy Sulęczyno:
Wójt Gminy Sulęczyno informuje, o udzieleniu przez Pana Dariusza Drelicha – Wojewody Pomorskiego w dniu 28 maja 2018r. zgodnie z umową 71/2018/NPRC, dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Kwota dotacji na dofinansowanie zakupu książek wyniesie nie więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, tj. 16 400,00zł. Dotacja powyższa została przekazana z przeznaczeniem na realizację zadania w niżej wymienionych szkołach: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Mściszewicach w wysokości 3 000,00zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym w wysokości 2 480,00zł, Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny PS. „INKA” w Podjazach w wysokości 2 480,00zł, Szkoła Podstawowa w Węsiorach w wysokości 2 480,00zł, Szkoła Podstawowa im. Antoniego Abrahama w Sulęczynie w wysokości 6 000,00zł.
W dniu dzisiejszym (16.10.2018 r.) została podpisana umowa z firmą: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty na wykonanie zadania wykonania zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II”. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 21 stycznia 2019 r. Wartość robót budowlanych będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi łącznie z podatkiem VAT: 900.458,22 zł   ZAKRES ROBÓT II ETAPU OBEJMOWAĆ BĘDZIE M. IN. : - wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do nowego budynku; - wykonanie części wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w nowym budynku; - rozebranie w części pokrycia dachu podlegającego wymianie; - wykonanie przesklepień, nadproży, wykonanie konstrukcji dachu nad nowym budynkiem; - wykonanie nowego pokrycia dachu, opierzeń i obróbek blacharskich; - wykonanie docieplenia połaci dachowej nad nową częścią budynku; - montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz naświetli dachowych, - wykonanie docieplenia ścian styropianem, z wykonaniem warstwy zbrojącej „pod klej”; - wykonanie podkładów betonowych pod posadzki z betonu; - rozbiórka istniejących kominów nad starą częścią budynku wraz z osadzeniem kominków systemowych wentylacyjnych; - remont komina nad istniejącą kotłownią.          
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Gazetki Gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno”
W skrócie najważniejsze tematy tego numeru to: - Inwestycje realizowane w Gminie Sulęczyno w latach 2014 – 2018 - Informacja dot. kąpieliska gminnego – wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego - Wybory samorządowe
13 września 2018r. w Urzędzie Gminy Sulęczyno odbyło się uroczyste przekazanie strażakom ochotnikom z terenu gminy Sulęczyno wyposażenia i sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przekazania sprzętu jednostkom OSP dokonał Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Komendant Gminny ZOSP w Sulęczynie – Andrzej Roda, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach – Romuald Pituła, OSP Kistowo otrzymało: Zestawu ratownictwa medycznego PSP – R1 – 1 kpl (skład wyposażenia zgodny z najnowszymi „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” z lipca 2013 r.) w skład którego wchodzi: torba ratownicza PSP R1, zestaw szyn Kramera, deska ortopedyczna. Sprzęt przekazany OSP Mściszewice: Zestaw ratownictwa technicznego – 1 kpl w skład którego wchodzi: Rozpieracz ramieniowy, SP555, nożyce hydrauliczne S312, rozpieracz kolumnowy R412, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO ( Agregat hydrauliczny P630SG Turbo), wąż hydrauliczny przedłużający 2 x 10 m, piła ratownicza do szyb klejonych WSC-1, nóż do pasów bezpieczeństwa (urządzenie wielofunkcyjne 5w1 ResQRench USA), zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 2 szt, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów (wspornik progowy LRS – C – 1 kpl oraz schodek z klinem do stabilizacji LSS – 2 kpl), mata narzędziowa /plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi. Zakupiony sprzęt umożliwi jednostkom OSP sprawne udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 54.945,00 zł, a wkład własny pochodzący ze środków budżetu gminy to kwota 555,00 zł.      
Strona 1 z 2