Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

XXX sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

XXX sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

2014.06.09
Porządek obrad sesji:

1.Sprawy regulaminowe:

 • a)otwarcie XXX sesji Rady Gminy,
 • b)przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
 • c)zatwierdzenie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 31 marca 2014 roku.

2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.
4.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie za rok 2013,
5.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Sulęczyno,
6.Sprawozdanie realizacji „ Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 ”.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie,
 • b)zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • c)dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • d)wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości ( dwa projekty uchwał ),
 • e)upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej,
 • f)zmieniająca uchwałę Nr X/79/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „ Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęczyno w latach 2011–2017 ”,
 • g)udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,
 • h)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2014 – 2024,
 • i)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2014.

8.Interpelacje i wolne wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
KAZIMIERZ GAWIN