Wielkość tekstu

Kultura, Sport i Turystyka

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych...

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Sulęczyno
w 2014 R.

WÓJT GMINY SULĘCZYNO

zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

(wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2014 roku w zakresach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w przedmiotowym konkursie.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Nr XXIV/224/2013 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok do zadań komisji konkursowej należy dokonanie oceny merytorycznej złożonych ofert oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. W celu zaopiniowania ofert odbędzie się spotkanie komisji.
W skład komisji wchodzi co najmniej 2 przedstawicieli Urzędu Gminy Sulęczyno oraz 1 osoba wskazana przez organizacje. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez Organizacje, jeżeli: żadna Organizacja nie wskaże osób do składu komisji, wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu.
W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym. Osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których  konkurs dotyczy.
Komisja dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który jest przekazywany po zakończeniu jej prac Wójtowi Gminy w celu podjęcia ostatecznej decyzji co do wyboru najkorzystniejszych ofert i określenia kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację poszczególnych zadań.
Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Wójta Gminy Sulęczyno. Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac podpisują oświadczenie, że podmiot który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.
Członkowie komisji o terminie i miejscu obrad będą informowani przez referenta ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pracami komisji konkursowej kierować będzie przewodniczący komisji wybrany na pierwszym posiedzeniu.
Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonym formularzu. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa” do dnia 1 kwietnia 2014 r. do Sekretariatu w Urzędzie Gminy, przy ul. Kaszubskiej 26 w Sulęczynie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno (liczy się data wpływu do urzędu).
Zgłoszenia do komisji dostarczone po 1 kwietnia 2014 r. nie będą rozpatrywane.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy