Wielkość tekstu

Jednostki i Organizacje

(OŚWIATA GOK GOPS OSP itp.)

  XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zapraszam na XXXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się
  w dniu 30 października 2017 roku (tj.poniedziałek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie z następującym porządkiem:


  1.Sprawy regulaminowe:
     a)otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy,
     b)przedstawienie porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy,
     c)protokół z obrad XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 10 sierpnia 2017 roku – podpisany bez  zmian.


  2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.


  3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia Wójta i umowy.


  4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 (informacje ustane przekazane przez  dyrektorów szkół i przedszkoli);


  5.Informacja Wójta Gminy Sulęczyno o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.


  6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Sulęczyno w sprawie oświadczeń majątkowych   za 2016 rok.   


  7.Podjęcie uchwał w sprawie:

    a)uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno  dla obszarów w części obrębów ewidencyjnych Bukowa Góra, Mściszewice, Podjazy, Sucha, Sulęczyno i Żakowo,   
     b)uchylająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
     c)zmieniająca uchwałę Nr VI/61/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 9 czerwca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego  Podjazy, gmina Sulęczyno,
    d)zmieniająca uchwałę Nr XXXII/247/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 10 sierpnia 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego Sulęczyno, gmina Sulęczyno,
     e)zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody,
     f)podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno,
    g)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulęczyno
    h)ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęczyno,
     i)ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
     j)wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej  opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
     k)ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sulęczyno,
     l)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
     ł)ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
     m)stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Sulęczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Antoniego     Abrahama w Sulęczynie,
     n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Mściszewicach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodząca w skład Zespołu Szkół w Mściszewicach,
      o)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.  „Inka” w Podjazach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Podjazach,
       p)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Węsiorach w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Węsiorach,
       r)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym  w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Borku Kamiennym,
       s)sprzedaż nieruchomości położonej w Sulęczynie,
       t)nadanie nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Sulęczyno,
       u)zmieniająca uchwałę Nr XXX/235/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sulęczyno instrumentem płatniczym,
       w)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017 – 2026,                                                                                           
       y)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2017.


    8.Interpelacje i wolne wnioski.


   Przewodniczący Rady Gminy
   Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 14598 razy