Wielkość tekstu
Artykuły filtrowane wg daty: czerwiec 2017
Dotacje Unijne Na Rozwój i Promocje Kultury Kaszubskiej, Przetwórstwo Produktów Regionalnych, Turystykę i Rekreację

Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się we wszystkich gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2020. Podczas spotkań przekażemy najważniejsze informacje na temat:
– możliwości otrzymania dotacji
– planowanego harmonogramu naborów
– zasad przyznania wsparcia
– zmienianych kryteriów wyboru operacji

Szczegółowy harmonogram spotkań w poszczególnych gminach znajduje się na plakacie poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

plakat 640

poniedziałek, 19 czerwiec 2017 14:01

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU (PIĄTEK)

O GODZ.1000 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY SULĘCZYNO, ULICA KASZUBSKA 26

ODBĘDZIE SIĘ XXX SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO

 

Porządek obrad XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Suleczyno przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe:

   a) otwarcie XXX sesji Rady Gminy,

   b) przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy,

   c) zatwierdzenie protokołów z obrad XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 maja 2017 roku.

2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.

4. Porządek obrad sesji absolutoryjnej:

   a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2016,

   b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016,

   c) informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku,

   d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i   

        objaśnieniami (uchwała Nr 062/g281/R/V/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku),

   e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016,
   f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno (uchwała Nr 085/g281/A/V/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku),

   g) dyskusja.

 

   h)Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

       h.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy

               Sulęczyno za rok 2016,

       h.2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno za rok 2016.

 

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

   a) zatwierdzenia "WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH będących w posiadaniu  

      Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach na lata 2017 - 2021'',

   b)zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,                                                                                                                                                                  

   c) dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

   d) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Sulęczyno,

   e) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

   f) dopuszczenie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sulęczyno instrumentem płatniczym,

   g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017 – 2026,                                                                                         

   h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2017.

6. Interpelacje i wolne wnioski.         

 

                                                                             

Przewodniczący Rady Gminy

 Kazimierz GLINIECKI

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Zadaniem MPI  jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji dotyczących Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

MPI organizowane są na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach działającej  „Sieci PIFE” we współpracy z lokalnym samorządem lub z innymi instytucjami.

            Sulęczyno – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26,

            29.06.2017 r. godz. 12.00 - 14.30

 

Konsultanci LPI FE będą dyżurować w podanych wyżej godzinach. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

Informacja o reformie dotychczasowych struktur Urzędów Skarbowych

Z dniem 1 marca 2017r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej weszła w życie reforma dotychczasowych struktur administracji.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej, na której czele znajduje się szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej  Marian Banaś.
Nową skonsolidowaną KAS tworzą m.in. następujące jednostki organizacyjne:

  • izby administracji skarbowej (16),
  • urzędy skarbowe (400),
  • urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami - 45 i oddziałami celnymi – 143).

Na poziomie województwa pomorskiego wejście w życie Krajowej Administracji Skarbowej spowodowało głównie zintegrowanie trzech oddzielnie funkcjonujących instytucji:  

  • Izby Skarbowej w Gdańsku,
  • Izby Celnej w Gdyni,
  • Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku.

 

Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014