Wielkość tekstu

Strona główna

poniedziałek, 30 marzec 2015 13:19

Urząd Gminy Sulęczyno uprzejmie informuje, że w dniu 04.04.2015r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kłodnie będzie w tym dniu czynny do godziny 13:00

piątek, 20 marzec 2015 19:53
IV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na  IVsesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 26 marca 2015 roku ( tj.czwartek )o godz.930 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

środa, 18 marzec 2015 08:00
Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w ramach akcji Szybki PIT w Sulęczynie

W dniu 24 marca 2015 r. (wtorek) w kawiarence internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie przy ul. Żeromskiego 12 w godzinach od 8.30 do 14.30 odbędzie się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Kartuzach w w ramach akcji Szybki PIT.

W czasie dyżuru zapewniona zostanie podatnikom możliwość złożenia rocznego zeznania PIT za 2014 rok drogą elektroniczną (np. przez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce e-Deklaracje)

wtorek, 17 marzec 2015 12:04
Mobilny Punkt Informacyjny w Sulęczynie 27 marca 2015 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Najbliższe spotkania z konsultantami LPI FE w Wejherowie, odbędą się:
-  SULĘCZYNO  - Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26
   27.03.2015 - godz. 09.00-11.00,

-  STĘŻYCA  - Dom Strażaka, ul. 9-tego Marca 6
    27.03.2015 - godz. 12.00-14.00,

Konsultanci LPI FE będą dyżurować w podanych wyżej godzinach. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

wtorek, 17 marzec 2015 11:21
Ogłoszenie konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2015).
W związku z powyższym Gmina Sulęczyno zamierza przystąpić do konkursu, w ramach którego osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc finansową w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (m.in. eternit).
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pokój nr 3,
 w terminie do 31 marca 2015 roku.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 685 63 94.

poniedziałek, 16 marzec 2015 15:20
OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ  WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO  W 2015 R.

WÓJT GMINY SULĘCZYNO

zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2015 roku w zakresach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

piątek, 06 marzec 2015 15:29
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2015

Wójt Gminy Sulęczyno
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/292/2014 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., Nr 1118) w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
a) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych,
b) aktywizacja więzi i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne.
Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku przekazano środki w wysokości 11.400,00 zł, w 2014 r. – 6.500,00 zł.
Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2015 r. – 10.500,00 zł.

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego,
b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,
c) organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych,
d) promocja zabytków archeologicznych występujących na terenie Gminy.
W 2013 r. na zadania z obszaru kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 61.000,00 zł.
Przeznaczona kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2014 roku – 63.500,00 zł, przekazano 59 000 zł.
Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2015 roku – 63.500,00 zł.

3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.
Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. przekazano organizacjom pozarządowym środki w wysokości 12.900,00 zł, w 2014 roku – 12.900,00 zł.
Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2015 roku – 20.000,00 zł.

piątek, 06 marzec 2015 08:29

 

DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW - 2015

alt

Dzień Jedności Kaszubów obchodzony od 2004 roku na pamiątkę pierwszej wzmianki o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX z dnia 19 marca 1238 roku, w której Książe szczeciński został zatytułowany „księciem Kaszub”.

W roku 2015:

XII Dzień Jedności Kaszubów
odbędzie się 22 marca w SULĘCZYNIE

Obchody święta mają na celu promowanie szeroko pojętej Kultury Kaszubskiej. Nieodłącznym elementem obchodów jest uroczysta Msza Święta z elementami kaszubskimi, turniej gry w kaszubską „Baśkę” oraz punkt kulminacyjny – Bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie. Obchodom towarzyszą liczne kiermasze twórców ludowych, wystawy rękodzieła, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, występy zespołów lokalnych.

Więcej informacji: http://www.goksuleczyno.gdan.pl/

piątek, 20 luty 2015 13:57

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 16.02.2015 r. wydał decyzję WI-II.7820.10.1.2014.MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 228 W SULĘCZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO.

 

(Treść  w pliku PDF załącznik poniżej)

poniedziałek, 16 luty 2015 11:29
Bezpłatne szkolenia - warsztaty dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na działania związane z ekologią

Udział w projekcie jest w 100% bezpłatny.

Celem projektu jest przygotowanie MMiŚ przedsiębiorstw do wdrażania rozwiązań proekologicznych, oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działań proekologicznych i pozyskiwania środków na ich finansowanie.

Gościmy

Odwiedza nas 176 gości oraz 0 użytkowników.

Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014