Wielkość tekstu

Galerie zdjęć i filmów

Spis treści

  ZAWIADOMIENIE O XXIX SESJI RADY GMINY SULĘCZYNO

  DNIA 30 MAJA 2017 ROKU (WTOREK) O GODZ.10.00  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY  SULĘCZYNO, ULICA KASZUBSKA 26 ODBĘDZIE SIĘ XXIX SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO

  Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Sulęczyno:

  1.Sprawy regulaminowe:
     a) otwarcie XXIX sesji Rady Gminy,
     b) przedstawienie porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
     c) zatwierdzenie protokołów z obrad XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 31 marca 2017 roku.  
  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
  3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym zarządzenia i umowy.
  4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie za rok 2016.
  5. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016” oraz „Rocznego programu współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
  6.Podjęcie uchwał w sprawach:
      a)określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sulęczyno,
     b)uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,
     c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,
     d)wyemitowania obligacji przez Gminę Sulęczyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
     e)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017 – 2026,                                                                                           
     f)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2017.
  7.Interpelacje i wolne wnioski.

  Czytany 18629 razy