Wielkość tekstu

Aktualności (276)

WOJEWODA POMORSKI podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08.04.2015 r. postanowieniem nr WI-II.7820.10E.2014.MKH sprostował oczywistą omyłkę  w decyzji Wojewody Pomorskiego nr  WI-II.7820.10.1.2014.MKH  z dnia 16.02.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 228 W SULĘCZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO   Załącznik - Obwieszczenie  nr WI-II.7820.10Eobw.2014.MKH  Wojewody Pomorskiego  z dnia 08 kwietnia 2015 r.

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 06 marca br.

Wpłynęło piętnaście ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  3. turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody.
Zaproszenie do udziału w konsultacjach
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Gminy Sulęczyno zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno          z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016 oraz  uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Urząd Gminy Sulęczyno uprzejmie informuje, że w dniu 04.04.2015r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kłodnie będzie w tym dniu czynny do godziny 13:00
IV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na  IVsesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 26 marca 2015 roku ( tj.czwartek )o godz.930  w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w ramach akcji Szybki PIT w Sulęczynie
W dniu 24 marca 2015 r. (wtorek) w kawiarence internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie przy ul. Żeromskiego 12 w godzinach od 8.30 do 14.30 odbędzie się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Kartuzach w w ramach akcji Szybki PIT. W czasie dyżuru zapewniona zostanie podatnikom możliwość złożenia rocznego zeznania PIT za 2014 rok drogą elektroniczną (np. przez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce e-Deklaracje)
Mobilny Punkt Informacyjny w Sulęczynie 27 marca 2015 r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Najbliższe spotkania z konsultantami LPI FE w Wejherowie, odbędą się:-  SULĘCZYNO  - Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26   27.03.2015 - godz. 09.00-11.00, -  STĘŻYCA  - Dom Strażaka, ul. 9-tego Marca 6    27.03.2015 - godz. 12.00-14.00, Konsultanci LPI FE będą dyżurować w podanych wyżej godzinach. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
Ogłoszenie konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2015).W związku z powyższym Gmina Sulęczyno zamierza przystąpić do konkursu, w ramach którego osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc finansową w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (m.in. eternit).Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pokój nr 3, w terminie do 31 marca 2015 roku. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 685 63 94.
OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ  WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO  W 2015 R.
WÓJT GMINY SULĘCZYNO zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2015 roku w zakresach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2015
Wójt Gminy Sulęczynodziałając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/292/2014 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., Nr 1118) w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu: 1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:a) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych,b) aktywizacja więzi i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne.Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku przekazano środki w wysokości 11.400,00 zł, w 2014 r. – 6.500,00 zł. Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2015 r. – 10.500,00 zł. 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego,b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,c) organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych,d) promocja zabytków archeologicznych występujących na terenie Gminy. W 2013 r. na zadania z obszaru kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 61.000,00 zł.Przeznaczona kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2014 roku – 63.500,00 zł, przekazano 59 000 zł. Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2015 roku – 63.500,00 zł. 3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.Na realizację zadań z…
  DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW - 2015 Dzień Jedności Kaszubów obchodzony od 2004 roku na pamiątkę pierwszej wzmianki o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX z dnia 19 marca 1238 roku, w której Książe szczeciński został zatytułowany „księciem Kaszub”. W roku 2015: XII Dzień Jedności Kaszubów odbędzie się 22 marca w SULĘCZYNIE Obchody święta mają na celu promowanie szeroko pojętej Kultury Kaszubskiej. Nieodłącznym elementem obchodów jest uroczysta Msza Święta z elementami kaszubskimi, turniej gry w kaszubską „Baśkę” oraz punkt kulminacyjny – Bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie. Obchodom towarzyszą liczne kiermasze twórców ludowych, wystawy rękodzieła, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, występy zespołów lokalnych. Więcej informacji: http://www.goksuleczyno.gdan.pl/
Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 16.02.2015 r. wydał decyzję WI-II.7820.10.1.2014.MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 228 W SULĘCZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO.   (Treść  w pliku PDF załącznik poniżej)
Bezpłatne szkolenia - warsztaty dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na działania związane z ekologią
Udział w projekcie jest w 100% bezpłatny. Celem projektu jest przygotowanie MMiŚ przedsiębiorstw do wdrażania rozwiązań proekologicznych, oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działań proekologicznych i pozyskiwania środków na ich finansowanie.
Terminy zebrań wiejskich w sołectwach
WÓJT  GMINY  SULĘCZYNO  informuje, iż zebraniawiejskie połączone z wyborami sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy odbędą się w następujących terminach: Sołectwo BOREK 10 lutego 2015 roku tj.wtorek godz. 18.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowaSołectwo KISTOWO 10 lutego 2015 roku tj.wtorek godz. 19.30 Miejsce zebrania - remiza OSPSołectwo PODJAZY 11 lutego 2015 roku tj.środa  godz. 18.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowa Sołectwo ŻAKOWO 11 lutego 2015 roku tj.środa godz. 19.00 Miejsce zebrania - mieszkanie sołtysaSołectwo SUCHA 12 lutego 2015 roku tj.czwartek godz. 17.30 Miejsce zebrania - mieszkanie sołtysaSołectwo ZDUNOWICE 12 lutego 2015 roku tj.czwartek godz. 19.00    Miejsce zebrania - Chata BaryłaSOŁECTWO WĘSIORY* 20 lutego 2015 roku tj.piątek godz. 19.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowaSołectwo SULĘCZYNO* 21 lutego 2015 roku tj.sobota godz. 19.00 Miejsce zebrania - remiza OSPSołectwo MŚCISZEWICE 22 lutego 2015 roku tj.niedziela godz.16.00 Miejsce zebrania - zespół szkół * Zebrania wiejskie Sołectwa Sulęczyno i Węsiory(bez wyboru sołtysa i rady sołeckiej)
ANIMATOR 2015
W związku z realizacją projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu na Orliku w Sulęczynie w 2015 roku Więcej: link: http://goksuleczyno.gdan.pl/animator2015
Poradnictwa Prawno - Obywatelskiego w Wieżycy ciąg dalszy …
Od czwartku 8 stycznia 2015 r., co dwa tygodnie w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycyw godzinach od 12.00 do 16.00 realizowane są dyżury Doradcy Obywatelskiego – Moniki Mielewczyk.
III Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zaproszenie na III sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2014 roku ( tj. wtorek ) o godz.1100  w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Uwaga! W najbliższych dniach na Pomorzu będzie wiał silny wiatr!
Uwaga! W najbliższych dniach na Pomorzu będzie wiał silny wiatr!  Wszystkie służby pozostają w gotowości. Wójt Gminy Sulęczyno apeluje o zachowanie ostrożności.
II Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zaproszenie na II sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 12 grudnia 2014 roku (tj. piątek) o godz. 11.00 w lokalu sali posiedzień Urzędu Gminy Sulęczyno.
Mikołaje w Gminie Sulęczyno
Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza wszystkie dzieci na spotkanie ze Św. Mikołajem dnia 6 grudnia 2014 roku (sobota) w następujących godzinach:
Nowy plac zabaw w Sulęczynie
W listopadzie oddano do użytku plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Sulęczynie.
I sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zwołanie pierszej sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczynona dzień 01 grudnia 2014 roku ( tj. poniedziałek ) na godz.1400, która odbędzie się w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zaproszenie na XXXVI sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 13 listopada 2014 roku (tj.czwartek) o godz.10.00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Zaproszenie na uroczystość otwarcia hali sportowej w Mściszewicach
Wójt Gminy Sulęczyno oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Mściszewicach mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Sulęczyno na uroczystość otwarcia hali sportowej, która rozpocznie się mszą św. o godz. 10.30 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mściszewicach DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU Dalsza uroczystość odbędzie się w Zespole Szkół w Msciszewicach, ul. Szkolna 5
Harmonogram dyżurów Punktu Porad Prawno – Obywatelskich w Sulęczynie
Dyżury Doradcy Obywatelskiego odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie, przy ul. Zielona Droga 1 w następujacych terminach:
Siłownia zewnętrzne w Sulęczynie
Dzięki środkom finansowym od Firmy Indiana Investmensts Sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej BNK Petroleum w Sulęczynie na placu rekreacyjno – sportowym umieszczono urządzenia siłowni zewnętrznej. Można skorzystać z takich urządzeń jak: „chodzik”, „narciarz” i „Nordic Walking” i dzięki niemu aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT publikacji oferty zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014