Wielkość tekstu

Aktualności (311)

  II EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ DLA KOBIET   Z ZAKRESU WALKI WRĘCZ – W RACHACH SAMOOBRONY Informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie zorganizowana i przeprowadzona II edycja bezpłatnych szkoleń z kobietami – ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz – samoobrony.
Informacja o akcji PIT w 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach przypomina o możliwości złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną m. in. przez aplikacjęe- Deklaracje (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje).
XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
 Zapraszam na XXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 31 marca 2017 roku (tj.piątek) o godz.1000w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie   
OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO W 2017 R. 
Zapraszam na XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 09 marca 2017 roku (tj.czwartek) o odz.1000w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie   
Informacja o utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach informuje, iż 1 marca 2017 roku w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, zostanie utworzona Krajowa Administracja Skarbowa.
Wójt Gminy Sulęczyno działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11  ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817) oraz Uchwały  Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16  listopada 2016  roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Właściciele prywatnych posesji od 1 stycznia 2017 r. są zwolnieni z uzyskania w Urzędzie Gminy zgody na wycinkę drzew i krzewów,
    „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2017). W związku z powyższym Gmina Sulęczyno zamierza przystąpić do konkursu, w ramach którego osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc finansową w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (m.in. eternit). Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pokój nr 3, w terminie do 31 marca 2017 roku. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 685 63 94. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:www.wfos.gdansk.pl. Do wniosku należy dołączyć: -       dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, -       ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, -       pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
  W piątek, 27.01.2017 r. w Inspektoracie ZUS w Kartuzach przy ul. Ceynowy 5 klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mający problemy ze spłatą należności z tytułu składek będą mogli skorzystać z pomocy specjalnego doradcy. Doradca na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskaże najdogodniejszy sposób uregulowania zadłużenia, a także pomoże    w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku poprzez wskazanie zakresu wymaganej dokumentacji oraz wydanie i objaśnienie druków i formularzy. Doradca pomoże również przy wypełnieniu dokumentów. Zakład proponuje zainteresowanym wiele form pomocy w spłacie zobowiązań, takich jak odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty. Mogą one przyczynić się do uratowania przedsiębiorcy.        Doradca będzie dyżurował na wydzielonym stanowisku na Sali Obsługi Klienta w godzinach od 8.00 do 14.00.   Regionalny Rzecznik Prasowy w woj. pomorskim Krzysztof Cieszyński
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Sulęczyno uprzejmie zaprasza Mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:
GRYPA PTAKÓW – NOWE PRZEPISY PRAWNE! 28 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091). Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są  zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego  przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Rozporządzenie zostało wydane w związku z występowaniem ognisk wirusa i nakłada szereg wymogów dotyczących m.in. utrzymywania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski   Zakazuje się: a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem    żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi, b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach, c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;  Nakazuje się: a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami, b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących: — rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych, — datę przemieszczenia, — miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia, — liczbę ptaków,  e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich…
Urząd Gminy przypomina, że do - 13 stycznia br. w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pok. nr 6 należy podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” Druki deklaracji zostały wypełnione wydrukowane. Odebrać je można w  Urzędzie Gminy Sulęczyno w pok. 6,  w godzinach pracy urzędu.   Uwaga! Brak podpisu spowoduje wykreślenie z projektu. Dla osób, które wcześniej złożyły ankiety szczegółowe, przygotowano indywidualne wyceny instalacji solarnej lub powietrznej pompy ciepła.
Od 1 stycznia 2016 r. działają w powiecie kartuskim punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy prawnika osoby uprawnione mogą korzystać w pięciu punktach.   Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej •młodzież do 26. roku życia •osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny •seniorzy po ukończeniu 65 lat •osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej •kombatanci •weterani •zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną   Gdzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej    Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy tel. 58 694 51 58 (wejscie od strony ul. 3 Maja, poczekalnia w holu głównym urzędu) Godziny otwarcia punktu: w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 12.00 we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12.30 – 16.30 Pomoc w punkcie jest udzielana przez radcę prawnego   Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Gdańska 12, 83-300 Kartuzy tel. 58 380 11 54 (wejście od strony ul. Piłsudskiego) Godziny otwarcia punktu: w poniedziałki i środy w godzinach 15.30 -19.30 we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00 w czwartki w godzinach 8.00 – 12.00 w piątki w godzinach 13.00 – 17.00 Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata   Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza, ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo tel. 697 444 044 Godziny otwarcia punktu: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00 – 19.00 we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00 w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00 Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Anteris Fundacja Pomocy Prawnej (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)   Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca tel. 58 684 33 54 Godziny otwarcia punktu: w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 12.00 w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00 Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Kaszubski Uniwersytet Ludowy (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)  …
XXV Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
 Zapraszam na XXV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2016 roku ( tj.piątek ) o godz. 930   w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie  
  INFORMACJA W SPRAWIE WYNIKU OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA POCHODZĄCEGO SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do projektu pn. „POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”
W związku z wystąpieniem na Terytorium Polski zakłóceń w emisji sygnału TVP w naziemnej telewizji cyfrowej, na prośbę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, prosimy o przekazywanie do tut. urzędu informacji dot. działania programu TVP INFO. W przypadku zakłóceń w transmisji niezbędna będzie także informacja, w jakich godzinach one wystąpiły.
Składanie ankiet w zakresie projektu OZE
Zapraszamy mieszkańców gm. Sulęczyno do składania drugiej ankiety niezbędnej do oszacowania możliwości i kosztów zastosowania instalacji solarnych lub powietrznych pomp ciepła do  ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Ankiety Należy Składać w terminie od 9 grudnia do 19 grudnia 2016 w Urzędzie Gminy Sulęczyno. Uwaga! Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione ankiety wraz z wymaganymi zdjęciami kotłowni i miejsca posadowienia instalacji solarnej.
Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza  na drugie spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych które odbędzie się w dniu 13.12.2016 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1. Na spotkaniu omówione zostaną możliwości zakupu i montażu instalacji OZE, a także szczegóły projektu, w tym m.in. analiza złożonych ankiet, kryteria wyboru lokalizacji instalacji oraz warunki ubiegania się o dofinansowanie i jego poziom. Serdecznie zapraszamy na spotkanie celem uzyskania szerszej informacji.    
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2016
Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: GOSPODAROWANIE ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE. CZĘŚĆ 2) – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2016
Koło Kultury Iberyjskiej działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie zapraszają na SPOTKANIE LITERACKO MUZYCZNO – GASTRONOMICZNE, które odbędzie się 2 grudnia 2016 roku (piątek) o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie. W programie spotkania: - wykład dr Wojciecha Charchalisatłumacza ostatniej wersji na polski słynnej powieści Cervantesa „Don Quijote de la Mancha”(Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy).  
M I K O Ł A J E  2 0 1 6 Zapraszamy wszystkie dzieci w sobotę 3 grudnia 2016 roku na spotkanie ze Świętym Mikołajem Prognoza przejazdu po terenie Gminy Sulęczyno jest następująca: Ok. godz. : 9:00 – wyjazd z Sulęczyna 9:15 – Zimna Góra – Kołodzieje 10:00 – Kistowo – Kistówko – Chojna 10:30 – Borek Szkoła – Bielawki – Borek wioska 11:30 – Sulęczyno – Stacja Benzynowa ul. Kartuska :              zapraszamy dzieci z Kłodna, Nowego Dworu, ul. Brzozowej i Tartak 12:00 – Żakowo 12:30 – Widna Góra 13:00 – Amalka - Podjazy 0k. 14:00 - Zdunowice Chata Baryła 15:30 – Węsiory 16:30 – Czarlino – Borowiec 17:00 – Mściszewice (Golica – Skoczkowo – Szkoła) 17:30 – Bukowa Góra 18:00 – Sulęczyno (plac przy Gimnazjum) – zapraszamy wszystkie                dzieci z Sulęczyna /Wszystkie podane wyżej godziną są przybliżone  i mogą ulec małym zmianom/
      PROJEKT „SAMOOBRONA KOBIET” I EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ DLA KOBIET   Z ZAKRESU WALKI WRĘCZ – W RACHACH SAMOOBRONY
Analiza w zakresie zainteresowania mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii
Gmina Sulęczyno prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych. Pozwoli to podjąć decyzję o ewentualnym przygotowaniu projektu i aplikacji w ramach środków Unii Europejskiej. Poziom uzyskanego dofinansowania będzie wynosić 85 % kosztów kwalifikowanych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia ankiety i dostraczenie jej do Urzędu Gminy Sulęczyno do dnia 30 listopada 2016 r. Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do oszacowania potrzeb mieszkańców dotyczących OZE.   Informacje dot. Odnawialnych Źródeł Energii znajdują się poniżej w załączniku.

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014