Wielkość tekstu

Aktualności (240)

Dotacje Unijne Na Rozwój i Promocje Kultury Kaszubskiej, Przetwórstwo Produktów Regionalnych, Turystykę i Rekreację
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się we wszystkich gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2020. Podczas spotkań przekażemy najważniejsze informacje na temat:– możliwości otrzymania dotacji– planowanego harmonogramu naborów– zasad przyznania wsparcia– zmienianych kryteriów wyboru operacji Szczegółowy harmonogram spotkań w poszczególnych gminach znajduje się na plakacie poniżej. Serdecznie zapraszamy!
ZAWIADOMIENIE
DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU (PIĄTEK) O GODZ.1000 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY SULĘCZYNO, ULICA KASZUBSKA 26 ODBĘDZIE SIĘ XXX SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO   Porządek obrad XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Suleczyno przedstawia się następująco: 1. Sprawy regulaminowe:    a) otwarcie XXX sesji Rady Gminy,    b) przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy,    c) zatwierdzenie protokołów z obrad XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 maja 2017 roku. 2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy. 4. Porządek obrad sesji absolutoryjnej:    a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2016,    b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016,    c) informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku,    d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i            objaśnieniami (uchwała Nr 062/g281/R/V/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku),    e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016,    f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno (uchwała Nr 085/g281/A/V/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku),    g) dyskusja.      h)Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:        h.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy                Sulęczyno za rok 2016,        h.2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno za rok 2016.   5. Podjęcie uchwał w sprawach:    a) zatwierdzenia "WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH będących w posiadaniu         Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach na lata 2017 - 2021'',    b)zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,                                                                                                                                                                      c) dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.    d) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Sulęczyno,    e) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,    f) dopuszczenie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sulęczyno instrumentem płatniczym,    g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy…
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Zadaniem MPI  jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji dotyczących Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. MPI organizowane są na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach działającej  „Sieci PIFE” we współpracy z lokalnym samorządem lub z innymi instytucjami.​             Sulęczyno – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26,             29.06.2017 r. godz. 12.00 - 14.30   Konsultanci LPI FE będą dyżurować w podanych wyżej godzinach. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
Informacja o reformie dotychczasowych struktur Urzędów Skarbowych
Z dniem 1 marca 2017r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej weszła w życie reforma dotychczasowych struktur administracji. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej, na której czele znajduje się szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej  Marian Banaś. Nową skonsolidowaną KAS tworzą m.in. następujące jednostki organizacyjne: izby administracji skarbowej (16), urzędy skarbowe (400), urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami - 45 i oddziałami celnymi – 143). Na poziomie województwa pomorskiego wejście w życie Krajowej Administracji Skarbowej spowodowało głównie zintegrowanie trzech oddzielnie funkcjonujących instytucji:   Izby Skarbowej w Gdańsku, Izby Celnej w Gdyni, Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku.  
Urząd Gminy w Sulęczyno informuje, że Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, do którego został złożony wniosek o dofinansowanie zadnia pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”, przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu na IV kwartał 2017 roku. Jak podaje Urząd Marszałkowski przesunięcie planowanego wcześniej na maj rozstrzygnięcia konkursu, ma związek z dużą liczbą złożonych wniosków. Urząd Gminy Sulęczyno nie ma wpływu na termin rozstrzygnięcia konkursu. Należy cierpliwie oczekiwać, na rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie. Wkład własny uczestników projektu, będzie należało wnieść dopiero po rozstrzygnięciu konkursu przez Urząd Marszałkowski, a to może nastąpić nie wcześniej niż pod koniec roku. Jeżeli zostanie nam przyznane dofinansowanie, to będziemy Państwa o tym informować.   Komunikat DPR Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego.
  W powiecie kartuskim działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku w zamian za punkt w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach działa punkt w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.   Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej •młodzież do 26. roku życia •osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny •seniorzy po ukończeniu 65 lat •osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia •kombatanci •weterani •zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną •kobiety w ciąży    
ZAWIADOMIENIE O XXIX SESJI RADY GMINY SULĘCZYNO
DNIA 30 MAJA 2017 ROKU (WTOREK) O GODZ.10.00  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY  SULĘCZYNO, ULICA KASZUBSKA 26 ODBĘDZIE SIĘ XXIX SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO
Lecznica Weterynaryjna w Klukowej Hucie Tel. (58) 684-33-21 HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
Wystawki odpadów wielkogabarytowych
WÓJT GMINY SULĘCZYNO          OGŁASZA          ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Informacja o ostatecznym terminie wprowadzenie zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – ostateczny termin na wprowadzenie zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych upływa w dniu 30.06.2021 r.   Więcej informacji w linku poniżej #CHCEMISIE
Zaproszenie na wspólne sadzenie lasu !
Nadleśnictwo Lipusz zaprasza wszystkich chętnych na wspólne sadzenie lasu, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2017 r. (sobota)  na terenie lasów Nadleśnictwa Lipusz. Sadzić będziemy na powierzchni leśnej leśnictwa Zdunowice w oddz 209b.
DNIA   02.05.2017 r. (wtorek) URZĄD  GMINY  SULĘCZYNO BĘDZIE  NIECZYNNY
Drodzy Mieszkańcy!Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.  
Rozpoczął się nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw. Od 30 marca do 28 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”.
ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony  dnia 22 lutego br.
  II EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ DLA KOBIET   Z ZAKRESU WALKI WRĘCZ – W RACHACH SAMOOBRONY Informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie zorganizowana i przeprowadzona II edycja bezpłatnych szkoleń z kobietami – ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz – samoobrony.
Informacja o akcji PIT w 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach przypomina o możliwości złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną m. in. przez aplikacjęe- Deklaracje (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje).
XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
 Zapraszam na XXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 31 marca 2017 roku (tj.piątek) o godz.1000w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie   
OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO W 2017 R. 
Zapraszam na XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 09 marca 2017 roku (tj.czwartek) o odz.1000w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie   
Informacja o utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach informuje, iż 1 marca 2017 roku w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, zostanie utworzona Krajowa Administracja Skarbowa.
Wójt Gminy Sulęczyno działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11  ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817) oraz Uchwały  Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16  listopada 2016  roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Właściciele prywatnych posesji od 1 stycznia 2017 r. są zwolnieni z uzyskania w Urzędzie Gminy zgody na wycinkę drzew i krzewów,
    „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2017). W związku z powyższym Gmina Sulęczyno zamierza przystąpić do konkursu, w ramach którego osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc finansową w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (m.in. eternit). Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pokój nr 3, w terminie do 31 marca 2017 roku. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 685 63 94. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:www.wfos.gdansk.pl. Do wniosku należy dołączyć: -       dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, -       ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, -       pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
  W piątek, 27.01.2017 r. w Inspektoracie ZUS w Kartuzach przy ul. Ceynowy 5 klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mający problemy ze spłatą należności z tytułu składek będą mogli skorzystać z pomocy specjalnego doradcy. Doradca na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskaże najdogodniejszy sposób uregulowania zadłużenia, a także pomoże    w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku poprzez wskazanie zakresu wymaganej dokumentacji oraz wydanie i objaśnienie druków i formularzy. Doradca pomoże również przy wypełnieniu dokumentów. Zakład proponuje zainteresowanym wiele form pomocy w spłacie zobowiązań, takich jak odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty. Mogą one przyczynić się do uratowania przedsiębiorcy.        Doradca będzie dyżurował na wydzielonym stanowisku na Sali Obsługi Klienta w godzinach od 8.00 do 14.00.   Regionalny Rzecznik Prasowy w woj. pomorskim Krzysztof Cieszyński
Strona 1 z 6

Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014