Wielkość tekstu

  ZAPRASZAM na obrady VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, która odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku (tj.wtorek) o godz.14:00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

   

  Porzadek obrad: 

  1.Sprawy regulaminowe:

  a) otwarcie VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno i stwierdzenie quorum,

  b) przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,

  c) zatwierdzenie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 25 lutego 2019 r.

  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie międzysesyjnym.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sulęczyno, gmina Sulęczyno dla terenu działek nr 71/4, 100/2, części działki nr 100/3 i dla terenu działek nr 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5 – PU 44/2019,

  b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania fragmentu obrębu geodezyjnego Sulęczyno, gmina Sulęczyno w części dotyczącej terenu działek nr 40/9, 40/10, 40/11. 40/12, 40/13 – PU 45/2019,

  c) uchylenia uchwały nr XXV/261/2002 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty gminy Sulęczyno w części dotyczącej terenu działki nr 403/10 (po podziale dz. nr 403/14 i 403/15) położonej w obrębie geodezyjnym Sulęczyno, gmina Sulęczyno - PU 46/2019,

  d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Sulęczyno, gmina Sulęczyno w części dotyczącej terenu części działki nr 827 i działek nr 339/15 i 339/28 - PU 47/2019 ,

  e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Zdunowice, gmina Sulęczyno w części dotyczącej terenu działek nr 127/19, 127/20, 127/21, 127/22, 127/23 - PU 48/2019,

  f) przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęczyno w roku 2019 - PU 49/2019,

  g) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulęczyno – PU 50/2019,

  h) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 – PU 51 /2019,

  i) uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia w roku 2019 Powiatowi Kartuskiemu z budżetu gminy Sulęczyno pomocy finansowej w wysokości 65.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego budowy hospicjum stacjonarnego w Kartuzach – PU – 52/2019,

  j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu - PU – 53/2019,

  k) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na 2019 rok – PU 54/2019,

  l) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2019-2028 – PU 55/2019.

  5. Zapytania radnych i wolne wnioski.

  6. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wnioski.

  Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno 

  Kazimierz GLINIECKI

   

  Czytany 123 razy