Wielkość tekstu

  Zapraszam na  XLVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 18 października 2018 roku (tj.czwartek) o godz.10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

   

  Porządek obrasd
   
  1.Sprawy regulaminowe:
     a)otwarcie XLVI sesji Rady Gminy,
     b)przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy,
     c)protokół z obrad XLV sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 września 2018 roku – podpisany bez  zmian.
   
  2.Sprawozdanie Wójta Gminy - podsumowanie VII kadencji.    
   
  3.Podjęcie uchwał w sprawie:
   
  a) przystąpienie do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno w zakresie ujawniania obszarów z udokumentowanymi złożami kopalin,
  b) zmiany uchwały Nr XL/314/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 kwietnia 2018 roku o przystąpieniu do  sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. Nr 138/1,
        138/2, 146/2, 147/3 148 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, części dz. nr 71/22 położonej w  obrębie ewidencyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno, dz. Nr 75/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa
        Góra oraz dz. Nr 134/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha,
  c) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno  fragmentu obrębu geodezyjnego Mściszewice w części dotyczącej terenu działek nr 45/35, 45/36, 45/37, 45/38,
  d) o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. nr 138/1, 138/2, 146/2, 147/3, 148 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, części dz. nr  71/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno,
  e) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno fragmentu obrębu geodezyjnego Podjazy w części dotyczącej terenu działek nr 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5,  51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 51/14, 51/15,
  f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sulęczyno,
  g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2028,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.
   
  4.Interpelacje i wolne wnioski.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 1566 razy