Wielkość tekstu
  ZAWIADOMIENIE

  DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU (PIĄTEK)

  O GODZ.1000 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY SULĘCZYNO, ULICA KASZUBSKA 26

  ODBĘDZIE SIĘ XXX SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO

   

  Porządek obrad XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Suleczyno przedstawia się następująco:

  1. Sprawy regulaminowe:

     a) otwarcie XXX sesji Rady Gminy,

     b) przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy,

     c) zatwierdzenie protokołów z obrad XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 maja 2017 roku.

  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.

  4. Porządek obrad sesji absolutoryjnej:

     a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2016,

     b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016,

     c) informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku,

     d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i   

          objaśnieniami (uchwała Nr 062/g281/R/V/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku),

     e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016,
     f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno (uchwała Nr 085/g281/A/V/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku),

     g) dyskusja.

   

     h)Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

         h.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy

                 Sulęczyno za rok 2016,

         h.2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno za rok 2016.

   

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zatwierdzenia "WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH będących w posiadaniu  

        Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach na lata 2017 - 2021'',

     b)zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,                                                                                                                                                                  

     c) dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

     d) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Sulęczyno,

     e) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

     f) dopuszczenie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sulęczyno instrumentem płatniczym,

     g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017 – 2026,                                                                                         

     h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2017.

  6. Interpelacje i wolne wnioski.         

   

                                                                               

  Przewodniczący Rady Gminy

   Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 143 razy

  Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014