Wielkość tekstu

   


  Gmina Sulęczyno realizuje projekt pn.  "W kręgu nauki"

  Numer projektu:RPPM.03.02.01-22-0121/15

  Projekt pt.:”W kręgu nauki” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Sulęczyno a firmą Mały Inżynier w okresie  IX.2016–VIII.2018.

  Wartość projektu: 1 458 750,43 zł, w tym wkład własny: 72 937,52 zł (5%) pochodzący ze środków JST.

  Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Sulęczyno oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

  Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

  a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 360 uczniów (180K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

  b) rozwój kompetencji 30 nauczycieli (25K) poprzez szkolenia z kształtowania umiejętności społecznych, programowania, wykorzystania w pracy z uczniem metody eksperymentu i technik pamięci;

  c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

  d) nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi województwa pomorskiego.


  Dofinansowanie UE: 1.239.937,87 zł

  Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014