Wielkość tekstu
  IV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zapraszam na  IVsesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 26 marca 2015 roku ( tj.czwartek )o godz.930 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

  Porządek:

  1.Sprawy regulaminowe:
  a)otwarcie IV sesji VII kadencji Rady Gminy,
  b)przedstawienie porządku obrad IV sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
  c)zatwierdzenie protokołu z obrad III sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 grudnia 2014 roku.

  2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: wykaz zawartych umów z firmami oraz z osobami fizycznymi i zarządzenia Wójta Gminy za okres od dnia 02 stycznia 2015 roku.

  4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

  5.Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) ustalenia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Sulęczyno,
  b) ustalenia wzoru deklaracji o wysokościach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomosci      położonych na terenie Gminy Sulęczyno,
  c) wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki oplaty za           pojemnik o określonej pojemności,
  d) terminu, częstotliwości i trybu uiszcza nia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez  właściciela nieruchomości oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  f) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
  na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
  rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
  g) Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021,
  h) przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęczyno w roku 2015,
  i) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok,
  j) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
  w Rodzinie na lata 2015-2020,
  k) uchwalenia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015,
  l) uchwalenia gminnego programu zwalczania narkomani w gminie Sulęczyno na rok 2015,
  ł) zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno na rok 2015,
  m) wyrażenia ( nie wyrażenia ) zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w budżecie gminy Sulęczyno na rok 2016,
  n)odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr II/12/2014
  Rady Gminy Sulęczyno z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mściszewice i Skoczkowo w obrębie geodezyjnym Mściszewice (6 projektów),
  o) rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza WENTA na działalność Wójta Gminy Sulęczyno,
  p) rozpatrzenia skargi na sposób przeprowadzenia w dniu 12 lutego 2015 roku przez zebranie wiejskie wyborów sołtysa sołectwa Sucha,
  r) zmieniąjąca uchwałę Nr III/19/2014 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Sulęczyno oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
  wobec Wójta,
  s) ustalenia wysokości diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Sulęczyno  oraz sołtysów,
  t) podjęcia rokowań w celu odpłatnego nabycia nieruchomości o pow.1.5354 ha zabudowanej w części zabytkowej obiektu pn.” Leśny Dwór” położonej w Sulęczynie przy ul. Stefana Żeromskiego 15,
  u) zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2015-2025,
  w) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2015.

  6.Interpelacje i wolne wnioski.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Kazimierz Gliniecki

  Czytany 18264 razy