Wielkość tekstu

Strona główna

środa, 14 listopad 2018 13:36

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku II – Komisarz Wyborczy  z w o ł u j e  pierwszą sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno na dzień 20 listopada 2018 roku (tj.wtorek) na godz.11.00, która odbędzie się w remizie OSP w Sulęczynie  z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.        

2.Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
              
3.Ślubowanie Radnych Rady Gminy Sulęczyno.

4.Wybór składu Komisji Skrutacyjnej:
    a)zgłaszanie kandydatów,
    b)głosowanie składu komisji,
    c)ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej. (prowadzi: radny senior VIII kadencji)

 5.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno:
    a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
    b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
    c) ogłoszenie wyników głosowania. (prowadzi: przewodniczący Komisji Skrutacyjnej)
    d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.   (ogłasza: przewodniczący obrad)

6.Przekazanie prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Sulęczyno.

7.Ślubowanie Wójta Gminy Sulęczyno.

8.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (§ 11 obowiązującego Statutu Gminy Sulęczyno – jeden Wiceprzewodniczący Rady Gminy):
    a) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
    b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
    c) ogłoszenie wyników głosowania,
    d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9.Powołanie składów osobowych:  
    a) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,                                                                                      
    b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy,                                                                    
    c) Komisji ds. Finansów Rady Gminy,                                                                                                                                                                                                                                                    
    d) Komisji ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy,
    e) Komisji ds. Oświaty, Turystyki, Kultury i Sportu Rady Gminy.

10.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
                                                              

I sesja VIII kadencji zwołana przez Komisarza Wyborczego

poniedziałek, 05 listopad 2018 10:43
Starostwo Powiatowe w Kartuzach zaprasza osoby, które ukończyły 65 lat, są zameldowane na terenie powiatu kartuskiego i nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom oraz są leczone z powodu chorób układu oddechowego z grupy J40-J47 (m.in. przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa) do korzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom.
 
wtorek, 30 październik 2018 14:27

Najważniejsze informacje o naborze

piątek, 26 październik 2018 13:10

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) zawiadamiam o terminie polowań zbiorowych na terenie Gminy Sulęczyno:

czwartek, 25 październik 2018 13:39

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)oraz Uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Sulęczyno w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Sulęczyno

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegodo wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Sulęczyno w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG

Dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie - pok. 13 u Sabiny Itrych - specjalisty ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wypełniony formularz zawierający uwagi, opinie z uzasadnieniem proponowanych zmian należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 listopada 2018 roku, do godz. 14.30.

  • do Sekretariatu Urzędu Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26
  • adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • numer faksu 58 685 63 98
  • pocztą: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83 – 320 Sulęczyno.
wtorek, 16 październik 2018 16:12

W dniu dzisiejszym (16.10.2018 r.) została podpisana umowa z firmą: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty na wykonanie zadania wykonania zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II”.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 21 stycznia 2019 r.

Wartość robót budowlanych będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi łącznie z podatkiem VAT: 900.458,22 zł

 

ZAKRES ROBÓT II ETAPU OBEJMOWAĆ BĘDZIE M. IN. :

- wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do nowego budynku;

- wykonanie części wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w nowym budynku;

- rozebranie w części pokrycia dachu podlegającego wymianie;

- wykonanie przesklepień, nadproży, wykonanie konstrukcji dachu nad nowym budynkiem;

- wykonanie nowego pokrycia dachu, opierzeń i obróbek blacharskich;

- wykonanie docieplenia połaci dachowej nad nową częścią budynku;

- montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz naświetli dachowych,

- wykonanie docieplenia ścian styropianem, z wykonaniem warstwy zbrojącej „pod klej”;

- wykonanie podkładów betonowych pod posadzki z betonu;

- rozbiórka istniejących kominów nad starą częścią budynku wraz z osadzeniem kominków systemowych wentylacyjnych;

- remont komina nad istniejącą kotłownią.

 

 

 

 

 

piątek, 12 październik 2018 15:35

Wójt Gminy Sulęczyno informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

czwartek, 11 październik 2018 10:58

Zapraszam na  XLVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 18 października 2018 roku (tj.czwartek) o godz.10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

 

Porządek obrasd
 
1.Sprawy regulaminowe:
   a)otwarcie XLVI sesji Rady Gminy,
   b)przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy,
   c)protokół z obrad XLV sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 września 2018 roku – podpisany bez  zmian.
 
2.Sprawozdanie Wójta Gminy - podsumowanie VII kadencji.    
 
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a) przystąpienie do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno w zakresie ujawniania obszarów z udokumentowanymi złożami kopalin,
b) zmiany uchwały Nr XL/314/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 kwietnia 2018 roku o przystąpieniu do  sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. Nr 138/1,
      138/2, 146/2, 147/3 148 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, części dz. nr 71/22 położonej w  obrębie ewidencyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno, dz. Nr 75/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa
      Góra oraz dz. Nr 134/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha,
c) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno  fragmentu obrębu geodezyjnego Mściszewice w części dotyczącej terenu działek nr 45/35, 45/36, 45/37, 45/38,
d) o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. nr 138/1, 138/2, 146/2, 147/3, 148 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, części dz. nr  71/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno,
e) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno fragmentu obrębu geodezyjnego Podjazy w części dotyczącej terenu działek nr 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5,  51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 51/14, 51/15,
f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sulęczyno,
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2028,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.
 
4.Interpelacje i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz GLINIECKI

czwartek, 11 październik 2018 10:50

Zapraszam na  XLVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 18 października 2018 roku (tj.czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

środa, 10 październik 2018 15:50
Warsztat edukacyjny połączony ze spacerem przyrodniczym do rezerwatu przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie"

Stowarzyszenie Eko--Inicjatywa wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na warsztat edukacyjny połączony ze spacerem przyrodniczym do rezerwatu przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie

Gościmy

Odwiedza nas 3092 gości oraz 0 użytkowników.

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014