Wielkość tekstu

Strona główna

wtorek, 27 wrzesień 2016 14:48

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Numer ogłoszenia: F.2613.1.2016

Data opublikowania ogłoszenia: 27.09.2016 r.

Przedmiot: sprzedaż używanego samochodu pożarniczego IVECO, typ: 59-12 Turbo Daily E2 6.0t.

Tryb sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

Kryteria oceny ofert: najwyższa osiągnięta cena (najwyższa oferta ustna złożona przy ostatnim postąpieniu)

Sprzedający:

Gmina Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

tel.: 58 685 63 63

faks: 58 686 63 98

adres strony internetowej: www.suleczyno.pl

adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.suleczyno.biuletyn.net

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2016 r. (czwartek) o godz. 11:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulęczyno, 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26.

Miejsce i termin do obejrzenia przedmiotu przetargu:

 1. Pojazd będący przedmiotem przetargu znajduje się w jednostce Ochotniczej straży Pożarnej w Sulęczynie.
 2. Pojazd stanowiący przedmiot przetargu można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oględzin pod nr tel. 609 068 956,
 3. Termin, w którym można dokonać oględzin pojazdu upływa w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia przetargu.

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:

 1. Samochód pożarniczy użytkowany dotychczas przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie.
 2. Samochód sprawny technicznie.
 3. Właściciel – Gmina Sulęczyno, 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26.
 4. Dane pojazdu:
  1. Marka – IVECO,
  2. Model – 59-12 Turbo Daily E2 6.0t.,
  3. Nr rej. – GKA 09J4,
  4. Rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy,
  5. Przeznaczenie – specjalny pożarniczy,
  6. Kolor – czerwony,
  7. Rok produkcji – 1998;
  8. Data pierwszej rejestracji – 1999-01-15;
  9. Kraj aktualnej rejestracji – Polska;
  10. Nr identyfikacyjny pojazdu – ZCFC59801X5193445;
  11. Pojemność silnika – 2800 cm3;
  12. Rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym;
  13. Moc silnika – 90kW (122KM);
  14. Skrzynia biegów – manualna;
  15. Kabina – 5 osobowa;
  16. Zabudowa pożarnicza GBA;
  17. Wskazanie licznika – 88 747 km;
  18. Liczba osi – 2
  19. Rozstaw osi – 3600 mm,
  20. Rodzaj paliwa – olej napędowy (diesel);
  21. Przegląd – do 30.10.2016;
  22. Ubezpieczenie – do 31.12.2016 r.
  23. Karty pojazdu nie wydano.

Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

 1. Wadium ustala się na kwotę 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).
 2. Wadium wpłaca się do dnia przeprowadzenia przetargu w taki sposób, ażeby w momencie rozpoczęcia przetargu dysponować potwierdzeniem jego wpłaty.
 3. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sulęczyno prowadzony w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach O/ w Sulęczynie, nr rachunku: 41 8324 0001 0041 1981 2000 0010.

Cena wywoławcza i postąpienie:

1. Cena wywoławcza wynosi 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

2. Postąpienie ustala się na kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
 3. Niezbędnymi warunkami przystąpienia do przetargu są:
  1. wpłata wadium i dysponowanie potwierdzeniem jego wpłaty w momencie rozpoczęcia przetargu,
  2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym pojazdu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, wg załącznika nr 2 do regulaminu przetargu,
  3. złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości danych oferenta, w przypadku, gdy zostanie on wybrany jako nabywca przedmiotu przetargu, wg załącznika nr 3 do regulaminu przetargu,
  4. podanie numeru NIP w momencie rozpoczęcia przetargu lub w przypadku osoby fizycznej przedstawienie dowodu osobistego.

Wzory oświadczeń, o których mowa w ppkt 2 i 3 dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Sulęczyno, można je również pobrać ze strony internetowej www.suleczyno.biuletyn.net

Uwagi:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który został wybrany jako nabywca przedmiotu przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 3. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów (którzy nie wygrali licytacji), zwraca się niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
 5. żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,
 6. uczestnik przetargu, który wygrał licytację, uchyli się od zawarcia umowy.

Informacje pozostałe:

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące niniejszego przetargu zawiera Regulamin Przetargu
nr F.2613.1.2016
, opublikowany na stronie internetowej
www.suleczyno.biuletyn.net

Pytania dotyczące przedmiotowego przetargu prosimy kierować do Pana Pawła Trzebiatowskiego – Skarbnika Gminy Sulęczyno, tel. 58 685-63-63.

poniedziałek, 26 wrzesień 2016 08:29
XXII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na  XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 29 września 2016 roku ( tj.czwartek ) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

piątek, 09 wrzesień 2016 12:13

Uprzejmie zapraszam

do wzięcia udziału w III posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie – I kadencji

Program posiedzenia Gminnej Rady Działalności

Pożytku Publicznego w Sulęczynie

Dzień 22.09.2016 r, godz. 14

Miejsce: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, Sulęczyno (sala obrad - parter)

 1. 1.Otwarcie posiedzenia
 2. 2.Przedstawienie programu w następującej kolejności:

a. Fundusz wkładów własnych dla organizacji pozyskujących środki z zewnątrz,

b. Szkolenia dla organizacji pozarządowych,

c. Współpraca z LGR i LGD,

d.Fiszka metropolitarna (czy Gmina Sulęczyno współpracuje w tym zakresie z innymi samorządami i jaką rolę mogą odegrać w tej współpracy organizacje gminne),

e.Praca nad Rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

f. Wolne wnioski

                        Zakończenie posiedzenia.

 Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

                                                            Milena Bronk

piątek, 09 wrzesień 2016 10:23

8 września Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Złożony przez Gminę Sulęczyno projekt pn. "W kręgu nauki"  został wybrany do dofinansowania i znajduje się na poz. nr 72 na Liście Projektów, które uzyskały wymaganą liczbe punktów do dofinanowania w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

Lista znajduje się na stronie: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/rozstrzygniecie-konkursu-z-poddzialania-3-2-1-jakosc-edukacji-ogolnej

 

piątek, 09 wrzesień 2016 10:01

W dniu 08.08.2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu "dróg lokalnych".

Złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji  pn. "Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie" ulokował się na poz. nr 60, a zatem zakwalifikowany został do dofinansowania w ramach poddziałania "Wspracie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Szcegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://dprow.pomorskie.eu/-/zarzad-wojewodztwa-pomorskiego-zatwierdzil-liste-projektow-z-zakresu-drog-lokalnych-

 

czwartek, 08 wrzesień 2016 08:33

Żródło: Dziennik Bałtycki, Klimat dla Pomorza, 24.08.2016 r.

wtorek, 30 sierpień 2016 08:55
XX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na XX sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 05 września 2016 roku ( tj.poniedziałek )   o godz.11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

środa, 24 sierpień 2016 11:17

 

środa, 24 sierpień 2016 10:49

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach podaje wytyczne do dobrych praktyk przeprowadzania zabiegów ochronnych roślin w sposób bezpieczny dla pasiek pszczelich.

Gościmy

Odwiedza nas 2529 gości oraz 0 użytkowników.

Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014